Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
mitte24.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwalnie dostępny pod adresem mitte24.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 
Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego mitte24.pl, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: Grzegorz Piszcz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MITTE TECHNIKA PRZEMYSŁOWA GRZEGORZ PISZCZ, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w  Sosnowcu (41-205), przy ulicy Suchej 3, posiadającą numer NIP: 6252259456, REGON: 241488822, BDO: 000559142, telefon kontaktowy: + 48 792 565 515, adres poczty elektronicznej: biuro@mitte24.pl, zwany dalej Sprzedawcą.     
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy. 
 
§ 1 Definicje
 
1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
2. Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
3. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
5. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający utworzenie konta Klienta.
6. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
7. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
8. Klient:
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
- która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
13. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawne związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
16. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
17. Sprzedawca – Grzegorz Piszcz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MITTE TECHNIKA PRZEMYSŁOWA GRZEGORZ PISZCZ, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w  Sosnowcu (41-205), przy ulicy Suchej 3, posiadającą numer NIP: 6252259456, REGON: 241488822, BDO: 000559142, telefon kontaktowy: + 48 792 565 515, adres poczty elektronicznej: biuro@mitte24.pl zwany dalej Sprzedawcą.     
18. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną www.hurtownia-techniczna.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
19. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome oraz usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
20. PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
21. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. 
22. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
23. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).
25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.
 
§ 2 Informacje ogólne
 
1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, a postanowienia § 12 regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
3. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakup towaru przez Klientów innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej jest możliwy po złożeniu zamówienia na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu. 
6. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń. 
8. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
9. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
- przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
- dostęp do poczty elektronicznej.
 
§ 3 Korzystanie ze sklepu internetowego
 
1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:
- telefoniczny, pod numerami (+48) 32 263 70 76, (+48) 792 565 515, (+48) 792 602 600  w godzinach od 8.00 do 16.00.
- mailowy, wysyłając maila na adres: biuro@mitte24.pl,
- pod adresem siedziby i miejsca wykonywania działalności: ulica Sucha 3, Sosnowiec (41-205). 
2. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
3. W celu przeglądania asortymentu lub dokonania zakupu w sklepie internetowym nie ma konieczności zakładania konta Klienta, dokonania logowania czy rejestracji.
4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.
5. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
6. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi związanych. 
7. O kosztach dostawy,  które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży oraz w zakładce „dostawa”.
8. Koszty związane z dostępem do sieci internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
9. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
10. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia, newsletter. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.
11. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane adresowe podane w pkt 1, zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu. 
12. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
13. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta mają również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
14. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu wiadomości drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
15. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które maja charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.
 
§ 4 Zakładanie konta w sklepie
 
1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „rejestracja” oraz wypełnić niezbędne dane w formularzu rejestracyjnym.
2. Usługa rejestracji konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna i świadczona jest na czas nieoznaczony.
3. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta zgody na treść regulaminu oraz polityki prywatności, z których treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji. 
4. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać adres e-mail oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu do historii zamówień.
5. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „zarejestruj się”.
6. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kliknięcie przycisku "usuń moje konto" w panelu Klienta.
 
§ 5 Newsletter
 
1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Klienta. 
2. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach, promocjach lub usługach.
3. W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne checkboxy, a następnie kliknąć przycisk „zapisz". Zapisu na subskrypcje newslettera można również dokonać poprzez zaznaczenie checkboxa „newsletter” podczas rejestracji konta Klienta.
4. Po wysłaniu przez Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych. 
5. Aby zrezygnować i trwale usunąć adres e-mail z subskrypcji newslettera należy w miejscu zapisu na newsletter wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole, a następnie kliknąć przycisk „wypisz". Klient posiadający konto Klienta w sklepie internetowym rezygnację na subskrypcje newslettera może również dokonać z poziomu panelu Klienta poprzez odznaczenie zgody (checkboxa) w zakładce edycji danych. 
 
§ 6 Formularz kontaktowy
 
1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesyłanie przez Klienta wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „kontakt” lub "zapytaj o produkt", a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „wyślij”.
 
§ 7 Zasady składania zamówienia
 
1. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia. 
4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą  złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty  i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
7. Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: towar, ilość, miejsce, sposób dostawy towaru oraz sposób płatności. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów. 
8. Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu i polityki prywatności, a także potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”, do tego momentu Klient ma możliwość edytowania zamówienia.
9. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub informację o konieczności zmiany warunków zamówienia wynikających z braku dostępności towaru. Potwierdzenie zamówienia zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży, w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
10. Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu zamówienia.
 
§ 8 Płatność i dostawa
 
1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży.
2. Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.
3. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru: 
- Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,
- Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej pobraniowej,
- Klient może skorzystać z bezpłatnego odbioru osobistego, dostępnego pod adresem: ulica Sucha 3, Sosnowiec (41-205).
4. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
- płatność za pobraniem, 
- płatność w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze: 33 1050 1272 1000 0092 7029 2320 (ING Bank Śląski S.A.).
5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego towaru.
6. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w formie przedpłaty, jest On zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni. Na życzenie Klienta jest możliwe wydłużenie terminu na zapłatę.
7. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
8. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera, zobowiązany jest On do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym towaru.
9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego towaru.
10. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
11. Dostawa zamówień powyżej kwoty 1000 zł brutto jest darmowa.
12. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej na adres podany w trakcie składania zamówienia.
13. Koszt wysyłki za granicę jest zależny od wagi paczki/ rozmiarów paczki/ ilości/ sposobu zapakowania. W celu skorzystania z wysyłki za granicę należy ustalić kraj dostawy bezpośrednio ze Sprzedawcą jeszcze przed złożeniem zamówienia, kontaktując się przez wiadomość e-mail. 
14. Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu zamówienia oraz w zakładce „dostawa”.
 
§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
2. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego przewoźnika.
3. Sprzedawca informuje, że sprzedawane towary mogą być również personalizowane, tj. wykonywane według szczególnych parametrów podanych przez Klienta, na Jego specjalne życzenie. W celu skorzystania z takiej opcji, należy napisać wiadomość e-mail do Sprzedawcy. Koszt zamówienia oraz czas oczekiwania jest uzależniony od wymagań i ustalany każdorazowo indywidualnie. Przy zamówieniu towarów personalizowanych wymagana jest przedpłata. Szczegółowe informacje zostaną podane bezpośrednio w trakcie składania zamówienia. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta  lub służąca zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb.
4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.
6. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiąca potwierdzenie.
7. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.
8. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
9. Czas realizacji zamówienia i dostawy uzależniony jest od oferty przewoźnika oraz warunków umowy, zazwyczaj wynosi do 7 dni roboczych. Dostawa realizowana jest w dni robocze.
10. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru, który jest bezpłatny. W tym przypadku termin odbioru zamówionego towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem indywidualnie. Sprzedawca w tym celu będzie kontaktował się telefonicznie bądź drogą mailową z Klientem, wykorzystując do tego dane podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia.  
Odbioru towaru można dokonać w dni robocze, w godzinach otwarcia tj. 8.00-16.00, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
11. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem za zamówiony towar to początek terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, termin realizacji zamówienia zamówionego towaru rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
13. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.
14. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
15. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.
16. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miarę możliwości w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
17. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, kurier/przewoźnik pozostawi awizo lub też podejmie próbę kontaktu, dzwoniąc pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru. Jeżeli kurier/przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i kosztów dostawy.
 
§ 10 Odstąpienie od umowy
 
1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie zamówionego towaru przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazanej przez nich innej osoby niż przewoźnik.
3. Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części. 
4. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mitte24.pl. 
5. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza. 
6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. 
9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
11. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
12. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. 
13. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
§ 11 Reklamacja
   
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mitte24.pl.
5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy podany w § 3. Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje.
6. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.
7. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie może być pomocny dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji: 
- dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
- datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
- przedmiot reklamacji,
- żądanie Konsumenta.
8. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
9. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaję się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 
§ 12 Przedsiębiorcy
 
1. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Przedsiębiorców, czyli Klientów nie będących Konsumentami oraz Klientów nie będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą bez uprawnień Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy bez uprawnień Konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W przypadku Przedsiębiorcy bez uprawnień Konsumenta, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru kurierowi przechodzą na Przedsiębiorcę bez uprawnień Konsumenta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi za opóźnienia w przewozie przesyłki. W przypadku dostawy towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca bez uprawnień Konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego towaru w przypadku Przedsiębiorcy bez uprawnień Konsumenta jest faktura. 
6. W wypadku Przedsiębiorców bez uprawnień Konsumenta, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem oraz Klienta nie będącego Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta zostaje wyłączona. Wyłączenie rękojmi dla Przedsiębiorców nie obejmuje jednoosobowych działalności gospodarczych, jeśli zakup nie miał charakteru zawodowego.
8. Klient będący Przedsiębiorcą może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Sprzedawca informuje, iż wszystkie spory między sklepem internetowym a Przedsiębiorcą bez uprawnień Konsumenta będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Sprzedawca informuje, iż pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowa, tzw. Platforma ODR. Klient będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z niej. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów. 
3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
- Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
- Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 
- Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać  z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów).
 
§ 14 Dane osobowe w sklepie internetowym
 
1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele, zakres, warunki gromadzenia i przetwarzania zamieszczone są w polityce prywatności.
3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
4. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
 
§ 15 Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
 
Załączniki do regulaminu
 

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Załącznik nr 2. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego

mitte24.pl to sklep internetowy z produktami marki LOCTITE®. W naszej ofercie znajdą Państwo profesjonalne kleje błyskawiczne, kleje do zabezpieczania gwintów, kleje do osadzania łożysk, uszczelniacze połączeń rurowych, kleje akrylowe, żywice epoksydowe do napraw stali, żeliwa, aluminium, oraz inne produkty uzupełniające takie jak: zmywacze, odtłuszczacze, smary itp. Szeroka gama wysokiej jakości produktów LOCTITE® może być wykorzystana wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania wydajnych i wysoce specjalistycznych rozwiązań. Postaw na jakość i innowacyjność - zaufaj produktom LOCTITE®.